ՍԿԻԶԲ ԱՐԽԻՎ ԽՈՐԱԳԻՐ
 
ԴՊԻՐ 35
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

Ուսումնական բնագավառներ

Արմինե Բաբայան
Նորավանքի վանքային համալիրը և ճարտարապետ Մոմիկը

Հասմիկ Ղազարյան
Գրաբար

Гаянэ Парванян
Обучение говорению на русском языке как неродном

Աիդա Պետրոսյան
Զրույց 2-4 տարեկանների հետ 2-4 տարեկանների բարեկամների համար

Լեո
Ղազարոս Աղայան

Մեթոդական մշակումներ

Լուսինե Փաշայան
Թատրոնը կրտսեր դպրոցում

Տաթևիկ Թամազյան
Զատկական ծես. նախագիծ

Հասմիկ Ղազարյան
Թարգմանությունը՝ մայրենին մշակելու լավագույն միջոց

Ժաննա Հակոբյան
Բանաձևերի և կանոնների փոխարեն կոմիքսներ

Жанна Акопян
Вместо формул и правил – комиксы.

Դավիթ Մինասյան
Հաշվարկման համակարգեր, որոնք օգտագործվում են համակարգչում

Ուսումնական նյութեր

Պաուլո Կոելիո
Լույսի զինվորի գիրքը

Ծիսական տոնացույց

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ

Մարկոս Էլիոս Ավրելիոս Վերոս
Ինքս ինձ հետ մենակ

Պաոլո Ֆրերե
Ճնշվածների մանկավարժություն

ՏԱՐԲԵՐ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԸ

Գևորգ Հակոբյան
Ուսումնական ճամփորդություն ԱՄՆ Կենտուկի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԸ

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրից
Նորարար ուսուցիչների հայաստանյան 2-րդ ֆորումին ներկայացված նախագծեր

Լուսինե Մանուկյան
Կայքը` որպես ուսումնական միջավայր

Նաիրա Հարությունյան
Համակարգիչն ու առողջությունը. նախագիծ

ՓՈՔՐԵՐՆ ՈՒ ՄԵԾԵՐԸ (մանկավարժական ակումբ)

Մարկոս Էլիոս Ավրելիոս Վերոս
Ինքս ինձ հետ մենակ

ԱՐՁԱԳԱՆՔ

Շամիրամ Պողոսյան
Կարևորում եմ «Հայրենագիտության և էքսկուրսավարության» դասընթացը
Обучение говорению на русском языке как неродном

Наиболее активная форма коммуникации речевого взаимодействия-говорение. Это продуктивный вид речевой деятельности, посредством которого осуществляется устно-речевое общение. Говорение как вид речевой деятельности характерезуется множеством параметров, важнейшими из которых являются:

 • мотив, т. е. потребность, необходимость передать информацию, высказаться;
 • цель и функции, т. е. характер взаимодействия на партнера, способ самовыражения;
 • предмет речи, т. е. своя или чужая мысль;
 • структура речи, т. е. действие и операции;
 • речевой продукт, т. е. типы диалогов, монологические высказывания;
 • условия, т. е. ситуация общения, роли партнеров по общению.

Обучение говорению (как, устной речи в целом)-одна из самых сложных задач в преподавании нового, неродного языка. Причина трудностей заключается в том, что языковой материал, которым должен овладеть человек, выступает в совершенно новом качестве, им нужно овладеть активно, как средством общения, а непросто узнавания и опознавания, что является задачей при рецептивном восприятии языка.

В обучении говорению весомая роль принадлежит проблемным ситуациям (ролевым играм, этюдам), стимулирующим учащихся на совершение действия, заданного содержанием ситуации.

Основной целью обучения говорению является развитие у учащихся способностей осуществлять устно-речевое общение в разнообразных социально обусловленных ситуациях.

Урок русского языка как неродного - представляет собой основную организационную единицу учебного процесса. Назначение урока состоит в достижении завершенной, но промежуточной цели обучения. Как правило, урок проводится с постоянным составом учащихся и строится с учетом программы обучения. Урок русского языка как неродного имеет свою специфику; в отличие от других предметов его основная цель связана с формированием коммуникативной компетенции учащихся.

Выделяются его следующие черты:

 • речевая направленность т. е. Обучение в условиях, адекватных условиям будущей коммуникативной деятельности;
 • функциональность;
 • ситуативность;
 • индивидуализация процесса обучения;
 • мотивированность, использование тем, важных для учащихся.

Урок должен предусматривать не только накопление информации, но и ее применение на практике. Урок может и должен быть вариативным по структуре и приемам обучения. Он должен отличаться целостностью, внутренней взаимосвязанностью частей, единой логикой развертывания деятельности педагога и учащихся. Главный критерий качества урока состоит не столько в разнообразии тех или иных видов работы, сколько в достижении целей урока в динамике обучения.

Педагогическое взаимодействие на уроке русского языка как неродного включает разнообразные типы социально обусловленных вербальных и невербальных контактов, в которые вступают-обучающиеся и обучающий.
Непременный и обязательный аспект проведения урока- воспитательное и познавательное эмоциональное воздействие на учащихся;все компоненты урока:содержание, условия, педагог и т. д. призваныобладать нравственно- воспитательнымпотенциалом.

Одним из самых эффективных поддерживающих средств в обучении является использование компьютера. Современным детям он доступен. Ребята с уверенностью в своих силах приступят к работе. Именно эта уверенность в своих силах есть качество, которое в значительной степени способствует усвоению языка, помогает вводу обучаемых в языковую среду.

Систематическая работа с ним формирует у школьников интерес не к частным результатам (например, получение только отметки за выполненную работу), а и к самой работе с языковым материалом, в процессе которой развивается познавательная активность детей. Применение технических средств обучения-с целью повышения продуктивности обучения-не должно быть случайным, а должно быть системстическим и подразумевать решение конкретных учебно-практических задач.

Բացվել է 255 անգամ
???????@Mail.ru ՍԿԻԶԲ | ԱՐԽԻՎ | ԽՈՐԱԳԻՐ | ԿԱՊ

© 2007-2010 «ՄԽԻԹԱՐ ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ» ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ