«Դ Պ Ի Ր» ամսագիր "Mkhitar Sebastatsi" Educational Complex
«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր "D P I R" Magazine
 

ԴՊԻՐ 11

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

Ուսումնական բնագավառներ

Աշոտ Բլեյան
«Հանրակրթության դերը հայ-ադրբեջանական դիմակայության հաղթահարման համատեքստում»

Մեթոդական մշակումներ

Գոհար Բադալյան
«Դասարանի նկարը» հոգեբանական գրաֆիկական թեսթի անցկացման տարբերակներ»

Ուսումնական նյութեր

Խնդիրներ Գևորգ Հակոբյանից
«Բերիի կանոնը»

Լիանա Հակոբյան
Մաթեմատիկայի օրը ձմեռային ճամբարում

ՏԱՐԲԵՐ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԸ

Նինել Պախոմովա
«Խնդիր առանց պատրաստի պատասխանի»

Իսկրա Շեստակովա
«Հինգ պատճառ, որ դասը բառերի անիմաստ հավաքածուի է վերածում»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԸ

Ներկայանում են Արարատի մարզի Փոքր Վեդու միջնակարգ դպրոցի դասավանդողները

Զաբելա Աբելյան
Անահիտ Դումանյան
«Մաթեմատիկա + հայոց լեզու»

Զաբելա Աբելյան
«Խնդիրներ ժամանցի համար»

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ

Սելեստեն Ֆրենե
«Նոր ֆրանսիական դպրոց»


ՓՈՔՐԵՐՆ ՈՒ ՄԵԾԵՐԸ (մանկավարժական ակումբ)

Դմիտրի Լիխաչյով
«Նամակներ երիտասարդ ընթերցողներին»

«Իսկ դասի ժամանակ քնատ ճանճի նման են»
(դեռահասների քնի խնդրի պատճառների և հետևանքների մասին)

ԱՐՁԱԳԱՆՔ


Զաբելա Աբելյան
Մատեմատիկայի ուսուցչուհի

Խնդիրներ ժամանցի համար

Նվիրում եմ Անուշ մայրիկիս Անուշ թոռնիկին` անուշ ծոռնիկին

1. Գտնել անուշ թիվը, եթե աշXուն = անուշ:
 
2. n3 = xy2, x + y = n , n-ը բնական թիվ է: Գտնել n և xy թվերը:
 
3. Տրված xy2 + 792 = yx2 և xy2 + 297 = yx2 հավասարություններից գտնել xy և yx երկնիշ թվերը:

 Լուծումները

1. Գտնել անուշ թիվը:
Հավասարությունը գրենք հետևյալ տեսքով.

 (10ա + շ) x ( 10 ու + ն) = 1000 ա + 10 0ն + 10ու + շ, որից հետևում է՝
100աու + 10(ա Xն + շXու) + շXն = 1000ա + 100ն + 10 ու + շ (1):
(1) հավասարությունից բխում է, որ շXն = շ (2) աXն + շXու = ու (3) և ա Xու = ն (4):
(2)-ից հետևում է, որ ն = 1, իսկ շ-ն ցանկացած թիվ է: (4) հավասարությունից բխում է, որ ա-ն և ու-ն բավարարում է 3 և 7 արժեքներին, այս դեպքում (3) հավասարությունից կունենանք 3x1 + շx7 = 7, որից հետևում է՝ շ = 2, 32X71 = 3172, որը ճիշտ չէ:
ա-ն 7 և ու-ն 3 արժեքների դեպքում նորից ճիշտ չէ:

Քննարկենք, որ ն = 3,7,9, և շ = 5:
Ենթադրենք՝ ն = 3, շ = 5. (3)-ից կարող գրել՝ աX3 + 5xու + 1 = ու, այստեղից էլ հետևում է՝
ա = 1, ու = 9, որը և բավարարում է (4) պայմանին,
 աXու + 4 = ն , այսպիսով ա = 1, շ = 5, ու = 9, ն = 3:

Պատասխան` 15X63 = 1395:
Այս խնդրի լուծումից կարող ենք կազմել նոր խնդիր:

2. Գտնել n և xy թվերը:
Հավասարումը գրենք հետևյալ տեսքով՝ n3 = (10X + Y) 2 (2):
X + Y = n-ից հետևում է՝ Y = n-X (2) հավասարումը կունենա հետևյալ տեսքը՝
 n3 = (9X + n) 2 (3): Ձևափոխենք այն, կստանանք՝ n3 = 81X2 + 18Xn + n2 (4):
Քանի որ X<5 Y<5: Քննարկենք, երբ X = 1,2,3,4, ա) X = 1, այդ դեպքում (4) հավասարությունը կունենա հետևյալ տեսքը՝
 n3 = 81 + 18n + n2, որը կարող ենք գրել n3-n2-18n-81 = 0, այս բազմանդամը n-ի և ոչ մի արժեքի դեպքում լուծում չունի:
x = 2 (4) դեպքում հավասարությունը կլինի n3 = 324 + 36n + n2 տեսքի:

Հավասարությունը տեղի ունի, երբ n = 9, այսպիսով n = 9, x = 2, y = 7, ուրեմն 93 = 272 = 729:

3.Գ տնել xy և yx երկնիշ թվերը:
xy2 + 792 = yx2 (1) հավասարումը գրենք հետևյալ տեսքով՝ yx 2-xy2 = 792 (2):
Ձևափոխենք (2) հավասարումը, կստանանք, ( yx-xy)x(yx + xy) = 792:
 99 (y-x)(y + x) = 792
 (y-x)(y + x) = 8, որից հետևում է՝ y-x = 2 և y + x = 4:
Այս երկու հավասարություններից բխում է, որ y = 3, x = 1, այսպիսով 132 + 792 = 312:
Նույն դատողություններով կստանանք՝ 99(y-x)(y + x) = 297,
 (y-x)(y + x) = 3, որից էլ բխում է՝ y = 2,x = 1, այսինքն`
 122 + 297 = 212:

Պատասխան՝ 132 + 792 = 312,
 122 + 297 = 212:

???????@Mail.ru © «ՄԽԻԹԱՐ ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ» ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ, 2007թ.