«Դ Պ Ի Ր» ամսագիր "Mkhitar Sebastatsi" Educational Complex
«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր "D P I R" Magazine
 

ԴՊԻՐ 11

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

Ուսումնական բնագավառներ

Աշոտ Բլեյան
«Հանրակրթության դերը հայ-ադրբեջանական դիմակայության հաղթահարման համատեքստում»

Մեթոդական մշակումներ

Գոհար Բադալյան
«Դասարանի նկարը» հոգեբանական գրաֆիկական թեսթի անցկացման տարբերակներ»

Ուսումնական նյութեր

Խնդիրներ Գևորգ Հակոբյանից
«Բերիի կանոնը»

Լիանա Հակոբյան
Մաթեմատիկայի օրը ձմեռային ճամբարում

ՏԱՐԲԵՐ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԸ

Նինել Պախոմովա
«Խնդիր առանց պատրաստի պատասխանի»

Իսկրա Շեստակովա
«Հինգ պատճառ, որ դասը բառերի անիմաստ հավաքածուի է վերածում»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԸ

Ներկայանում են Արարատի մարզի Փոքր Վեդու միջնակարգ դպրոցի դասավանդողները

Զաբելա Աբելյան
Անահիտ Դումանյան
«Մաթեմատիկա + հայոց լեզու»

Զաբելա Աբելյան
«Խնդիրներ ժամանցի համար»

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ

Սելեստեն Ֆրենե
«Նոր ֆրանսիական դպրոց»


ՓՈՔՐԵՐՆ ՈՒ ՄԵԾԵՐԸ (մանկավարժական ակումբ)

Դմիտրի Լիխաչյով
«Նամակներ երիտասարդ ընթերցողներին»

«Իսկ դասի ժամանակ քնատ ճանճի նման են»
(դեռահասների քնի խնդրի պատճառների և հետևանքների մասին)

ԱՐՁԱԳԱՆՔ


 ՄԻՋԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐ
 Արդյունավետ ուսուցման հիմքում կարևորում ենք հայոց լեզվի լեզվական
 արտահայտչամիջոցների ճշգրտման և հստակեցման խնդրի լուծումը:

Զաբելա Աբելյան
մաթեմատիկայի ուսուցչուհի
Անահիտ Դումանյան
հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի

Մաթեմատիկա + հայոց լեզու

Լեզուն մարդկային հաղորդակցման հիմնական, ամենակարևոր միջոցն է:
Մարդիկ իրենց մտքերը, գաղափարները, զգացմունքները արտահայտում են լեզվի միջոցով:
Բառեր և նախադասություններ. դրանց ճիշտ կապակցումով, որոշակի կանոններով միտք կամ մտածողություն է արտահայտվում:

Մաթեմատիկայի դասերին արդյոք մի՞շտ է, որ աշակերտները կապակցված նախադասություններ են օգտագործում: Երբեմն աշակերտները թեորեմները, սահմանումները կամ ցանկացած դատողություններ ձևակերպելիս ճիշտ չեն կազմում համաձայնությունը նախադասության անդամների միջև, ճիշտ չեն կարողանում օգտագործել կետադրությունը, որից և փոփոխվում է նախադասության, թեորեմի, սահմանման իմաստը:

Այս դեպքում կարևորում եմ ուսումնական նյութի շարադրանքում տրամաբանական կառուցվածքներին համարժեք լեզվական արտահայտչամիջոցների ճշգրտման և հստակեցման խնդրի լուծումը: Աշակերտների գրավոր աշխատանքներում հանդիպում ենք այնպիսի մտքեր, որտեղ աշակերտը չի կարողանում տարբերել հատկությունը հայտանիշից կամ սահմանումը թեորեմից:

Ահա և խնդիրներ, որոնց լուծման պատասխանը փորձեցի գտնել «Մաթեմատիկա+հայոց լեզու»  միասնական թեստի միջոցով՝ համագործակցելով դպրոցի հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի Անահիտ Դումանյանի հետ: Այս մեկ միասնական թեստով ստուգում և ուսուցանում ենք աշակերտի լեզվական և մաթեմատիկական իմացությունը:

Թեստը իր մեջ ներառում է ձևաբանական, շարահյուսական, կետադրական պահանջ ներկայացնող հարցեր, բաց թողնված բառերով առաջադրանքներ, թեորեմը, սահմանումը, հայտանիշը, հատկությունը տարբերելու առաջադրանքներ: Լեզվական այս իմացությունը մաթեմատիկական դատողություններում կհանգեցնի արդյունավետ ուսուցման: Միասնական այսպիսի թեստերի բնույթը և ուսուցողական, և ստուգողական է: Ըստ բնույթի թեստը ապահովում է Ա, Բ, Գ մակարդակները:

Առավելությունը միաժամանակ երկու առարկաներից գնահատումն է, իսկ թեստի հիմնական նպատակը շարահյուսության իմացությունն է մաթեմատիկական դատողություններում:

Միասնական «Մաթեմատիկա + հայոց լեզու» թեստային այս աշխատանքը նախատեսված էր անցկացնել 2006-07 ուսումնական տարում VlllԲ և XԲ դասարաններում, VlllԲ -ում՝ մաթեմատիկայի դասաժամին, իսկ XԲ-ում՝ հայոց լեզվի դասաժամին:

Կատարելով յուրաքանչյուր դասարանից 13 աշակերտների աշխատանքների վերլուծություն-հետազոտություն՝ հանգեցինք հետևյալին՝ հայոց լեզվի իմացությունը մաթեմատիկական թեորեմների, սահմանումների ձևակերպումներում այնքան էլ բավարար չէ:
Մեր նպատակն է վերացնել այդ անբավարարությունը:

Ստորև ներկայացնում եմ վերլուծության-հետազոտության արդյունքները:

Vlll-Բ

X-Բ

Աշակերտների թիվը

Միավոր

Աշակերտների թիվը

Միավոր

1

16

2

19

1

14

3

18

2

12

2

17

2

11

1

16

1

10

2

14

3

9

2

13

2

7

1

11

1

6

 

 


Դասարանը

Աշակերտ
ների թիվը

Որակը

Առաջադիմությունը

Հավաքած

Գնահատում

 ամենաբարձր
 միավորը

 

20 միավոր - 5

Vlll´

13

15,5%

84%

16

19-14՝ 4

13

76,9%

100%

19

13-8՝ 3

Վերլուծելով X-Բ դասարանի 6 աշակերտների աշխատանքները մինչև բուհական ընդունելություն պատկերը դարձավ հետևալ տեսքի:

Աշակերտի ազգանուն, անուն

«Մաթեմատիկա + հայոց լեզու»
թեստ

Հայոց լեզու և գրականություն
միասնական,ավարտական
քննություն

Մաթեմատիկայի
ավարտական
քննություն

Մաթեմատիկայի
բուհական
քննություն

Զադոյան
Արմեն

16

 15

 17

8

Հայրապետյան
Վարդուհի

18

 18

 20

12

Հարությունյան
Մհեր

17

 16

 20

10

Մելքումյան
Կոլյա

14

 15

 20

16,5

Միրզոյան
Սերոբ

19

 14

 20

11

Մուրադյան
Գևորգ

16

 19

 20

10,5

Առարկայական իմացությունը շաղախված է լեզվատրամաբանական մտածողությամբ, որը միշտ կապահովի արդյունավետ ուսուցման առավելագույն մակարդակ, եթե աշակերտի լեզվական արտահայտչամիջոցների իմացություննը բավարար է:
Ստորև ներկայացնում եմ  «Մաթեմատիկա+հայոց լեզու»       միասնական թեստի նմուշ օրինակը:

1.Ճշմարիտ պնդում ստանալու համար լրացնել բաց թողնված բառերը:

Եթե մի եռանկյան երկու կողմերը և .... անկյունը համապատասխանաբար հավասար են մյուս եռանկյան երկու կողմերին և .... անկյանը, ապա եռանկյունները հավասար են:
ա) մյուս երկու              գ) նրանցով կազմված
բ) նրանց առընթեր       դ) երկու սուր

2. Լրացնել բաց թողնված բառը կամ բառակապակցությունը:

Քառակուսի հավասարումը ունի արմատ..... դեպքում:
ա) տարբերիչի             գ) լուծելու
բ) տարբերիչ ունենալու            դ) ոչ բացասական տարբերիչի

3. Ընտրել այն պնդումը, որը հայտնի երկրաչափական թեորեմ է:

ա) ուղղանկյուն եռանկյան էջերի գումարը հավասար է ներքնաձիգին:
բ) ուղղանկյուն եռանկյան էջերի քառակուսինների գումարը հավասար է ներքնաձիգին:
գ) ուղղանկյուն եռանկյան էջերի գումարը հավասար է ներքնաձիգին քառակուսուն:
դ) ուղղանկյուն եռանկյան էջերի քառակուսինների գումարը հավասար է ներքնաձիգի քառակուսուն:

4. Կետադրել հետևյալ նախադասությունը:

Երկու ուղիղներ կամ ունեն միայն մեկ ընդհանուր կետ կամ ընդհանուր կետ չունեն

5. Կետադրել հետևյալ նախադասությունը:

Ընտրելով չափման միավորը կարելի է չափել յուրաքանչյուր հատված այսինքն նրա երկարությունը արտահայտել դրական թվով

6. Հետևյալ գծագրով նկարագրվող թեորեմի հեղինակն է…:
Ձևակերպել և կետադրել թեորեմը:

ա) Պյութագորասը գ) Թալեսը
բ) Վիետը դ) Էվկլիդեսը

7. Ճիշտ թեորեմ ստանալու համար ո՞ր բառակապակցությունը պետք է տեղադրել բաց թողնված տեղում:

……. անկյունների գումարը հավասար է 180 աստիճանի:
ա) եռանկյան, միակողմանի     գ) եռանկյան կից
բ) միակողմանի, կից                դ)եռանկյան, միակողմանի, կից

8. Հետևյալ թեորեմներից ո՞րն է պարզ նախադասություն:

ա) Հակադիր անկյունները հավասար են:
բ) Եռանկյան անկյան կիսորդը հանդիպակաց կողմը տրոհում է երկու հատվածների, որոնք համեմատական են կից կողմերին:
գ) Եթե երկու ուղիղները հատողով հատվելիս խաչադիր անկյունները հավասար են, ապա ուղիղները զուգահեռ են:
դ) Ներգծյալ անկյունը չափվում է այն աղեղի կեսով, որի վրա հենված է:

9. Հետևյալ ձևակերպումներից ո՞րն է սահմանում:

ա) Այն ուղղանկյունը, որի բոլոր կողմերը հավասար են, կոչվում է քառակուսի:
բ) Եթե երկու ուղիղները զուգահեռ են երրորդին, ապա նրանք զուգահեռ են միմյանց:
գ) Եռանկյան ներքին անկյունների գումար հավասար է 180 աստիճանի:
դ) Կից անկյունների գումարը հավասար է180 աստիճանի:

10. Բերված պնդումներից ո՞րն է թեորեմ:
 
ա) Եթե մի ուղղանկյուն եռանկյան ներքնաձիգն ու սուր անկյունը համապատասխանաբար հավասար են մյուս ուղղանկյուն եռանկյան ներքնաձիգին ու սուր անկյանը, ապա այդ ուղղանկյուն եռանկյունները հավասար են:
բ)  հարթության ցանկացած  կետով անցնում է տրված  ուղղին զուգահեռ ոչ ավելին, քան մեկ ուղիղ:

11. Առաջադրությունը, որի ճշտությունը ապացուցվում է, կոչվում է՝

ա) Աքսիոմ բ) Թեորեմ գ) Սահմանում

12. Ո՞ր մաթեմատիկոսի անունով հայտնի են խնդիր, ուղիղ, շրջանագիծ:

ա) Թալես բ) Կրամեր գ) Էյլեր գ)Վայերշտրաս

13. Ու՞մ անունով է արտահայտվում Գ+Ն  Կ+2 թեորեմը, որտեղ
 Գ-ն գագաթն է, Ն-ն` նիստ, Կ-ն` կողմ:

ա) Պյութագորաս բ) Էյլեր գ) Նյուտոն գ)Արիստոտել

14. Տրված բառերով ձևակերպել զուգահեռության սահմանումը` բառերն անհրաժեշտության դեպքում ենթարկելով քերականական ձևափոխության:
հարթություն, երկու, ուղիղ, վրա, կոչվել, եթե, նա, զուգահեռ, հատվել:

15.Նշեցեք այն բառը, որը կազմված է միայն երկու արմատից:

ա) եռանկյուն               գ) յուրաքանչյուր
բ) հակադարձ   դ) կիսորդ

16. Նշեցեք նախադասության մեջ գործածված ստորոգյալի տեսակը.
 Զուգահեռագծի հանդիպակաց կողմերը հավասար են:

ա) պարզ ստորոգյալ                գ) բաղադրյալ ստորոգյալ
բ) հանգույց                              դ) ստորոգելի

17. Ընտրեցեք նախադասության իմաստին ճիշտ համապատասխանող բանաձևը կամ կապային կառույցը:
Եթե երկու ուղիղների հատուղով ….. խաչադիր անկյունները հավասար են, ապա ուղիղները հավասար են:

ա) հատելու ժամանակ             գ) հատելուց
բ) հատելիս                              դ) հատելու հետ

18. Ընտրել այն տարբերակը, որը տեղադրելու դեպքում քերականորեն և տրամաբանորեն ճիշտ նախադասություն կստանանք.
 Մեկ անհայտով հավասարումը կոչվում է նույնություն կամ նույնական հավասարում ինչ-որ թվային բազմության վրա, ……

ա) եթե այդ բազմության յուրաքանչյուր տարր հավասարման արմատ է:
բ) որովհետև այդ բազմության յուրաքանչյուր տարր անհավասարման լուծում է:
գ) եթե մի բանաձև համարժեք է մյուսին:
դ) բայց պատկերում է թվային ուղղի յուրաքանչյուր կետ:

19. Որոշել տրված նախադասության բայի եղանակը:
Յուրաքանչյուր արտահայտություն ունի իր հակադիրը:

ա) սահմանական եղանակ
բ) ըղձական եղանակ
գ) պայմանական եղանակ
դ) հրամայական եղանակ

20. Ո՞ր նախադասության մեջ համաձայնության սխալ կա:

ա) Եթե մի եռանկյան երկու կողմերը և դրանց կազմված անկյունը համապատասխանաբար հավասար է մյուս եռանկյան երկու կողմերին և դրանց կազմած անկյանը, ապա այդպիսի եռանկյունները հավասար են:
բ) Հավասարասրուն եռանկյան հիմքին տարված բարձրությունը նաև միջնագիծ է և կիսորդ:

Օգտագործված գրականություն
Վ. Մ.Կլոպսկի, Զ.Ա. Սկոպեց, Մ. ի.Յագոդովսկի, Երկրաչափություն 9-10, Երևան, 1985թ.
 Լ.Աթանասյան և ուրիշներ, Երկրաչափություն  6,7,8, «Աստղիկ-59» 2000թ.
Ֆ. Հ. Խլղաթյան, Հայոց լեզու 8, Երևան 1999 թ.
Ֆ. Հ. Խլղաթյան, Հայոց լեզու 7, Երևան 2007թ.


???????@Mail.ru © «ՄԽԻԹԱՐ ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ» ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ, 2007թ.