«Դ Պ Ի Ր» ամսագիր "Mkhitar Sebastatsi" Educational Complex
«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր "D P I R" Magazine
 

ԴՊԻՐ 8

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

Ուսումնական բնագավառներ

Հասմիկ Նալբանդյան
«Բնագիտություն և բնապահպանություն»

Մեթոդական մշակումներ

Մարգարիտ Հարությունյան, Մարիամ Սիմոնյան
«Ակումբային գործունեությունը Բ-1-ի դպրոց-պարտեզում»
Աշոտ Տիգրանյան
«Գնահատման գործակցային-չափանիշային համակարգի կիրառման իմ տարբերակը»

Ուսումնական նյութեր

Խնդիրներ Գևորգ Հակոբյանից
«Գնդիկներ և տուփեր»

ՏԱՐԲԵՐ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԸ

Ստեղծագործական դիդակտիկայի այբուբեն
ցանկացած առարկայի, դասի և թեմայի համար


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԸ

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ

Ջոն Դյուի
«Դպրոցը և հասարակությունը» (յոթերորդ գլուխ)

ՓՈՔՐԵՐՆ ՈՒ ՄԵԾԵՐԸ (մանկավարժական ակումբ)

Դմիտրի Լիխաչյով
«Նամակներ երիտասարդ ընթերցողներին»

ԱՐՁԱԳԱՆՔ


Բնագիտություն և բնապահպանություն
(Ծրագիր)

Ծրագիրը նախատեսված է մանկավարժական քոլեջի առաջին և երկրորդ կուրսերում (տարեկան  68  ժամ) դասավանդելու համար:

Առաջին կուրս

Ծրագրի նպատակն է ապագա մանկավարժներին տալ գիտելիքներ և զարգացնել հմտություններ բնագիտությունից, բնապահպանությունից՝ զարգացնելով նրանց դիտարկելու ունակությունը,  տրամաբանական մտածողությունը, գիտական լեզվամտածողությունը, հետազոտելու ունակությունը, եզրակացություն անելու կարողությունը, փոխանցելով նաև կրտսեր դպրոցում առարկան դասավանդելու մեթոդիկան:

Ծրագրի հիմքում ընկած է դիտում-փորձ-հետազոտություն-եզրակացություն մոտեցումը, որն իրականացվում է դասախոսությունների, քննարկումների, փորձերի կատարման և եզրակացություններ կատարելու, գիտական գրականությունից նյութեր ընտրելու, ինտերնետից նոր ինֆորմացիա ստանալու և մշակելու, համապատասխան թեմայով ռեֆերատներ գրելու, տեսաֆիլմերի դիտումների, ուսումնական ճամփորդությունների միջոցով:

Սովորողները տիրապետելով ՏՀՏ-ներին դասապրոցեսում և գնահատման ժամանակ կիրառմում են և° համակարգիչը, և° թվային ֆոտոխցիկը, և° պրոյեկտորը:

Ծրագիրը ընդգրկում է հետևյալ թեմաները, որոնք  ներդաշնակ են դպրոցական ծրագրի հետ` ավելի խորացված և լրացված նյութերով.

 • տիեզերք.
 • նյութ.
 • ֆիզիկական և քիմիական երևույթներ.
 • բուսական և կենդանական աշխարհ.
 • բնապահպանական խնդիրներ.
 • էներգախնայողություն

Ծրագիրն իրագործվում է հետևյալ ձևով`

 • դասախոսություն 
 • աշխատանք համապատասխան գրականության հետ
 • քննարկումներ
 • տեսաֆիլմերի դիտում
 • համակարգչային տեխնիկայի օգտագործում
 • ուսումնական ճամփորդություններ։

Մեծ ուշադրություն է դարձվում ուսանողների կողմից առաջադրված հարցերի քննարկմանը:
Կարևոր է բնապահպանական գիտելիքներով, երկրի պահպանությամբ մտահոգված նոր մտածելակերպով մարդու կայացման խնդիրը: Երկիրը պահպանելու խնդիրը պետք է լինի ապրելակերպ, մտածելակերպ: Անհրաժեշտություն Է ծանոթանալ  այլ երկրներում բնապահպանական խնդիրների լուծման եղանակների հետ:                                       

Էկոլոգիական դաստիարակությունը և կրթությունը, գիտելիքների ստացումը, բնապահպանական մտածելակերպի, աշխարհայացքի ձևավորումը սկսվում է դպրոցից: Հետևաբար ապագա մանկավարժը պետք է ունենա որոշակի որակներ:
             
Ուսանողը պետք է իմանա բնական պաշարների, դրանց անխնա օգտագործման վնասի մասին: Գաղափար ունենա բնական միջավայրի աղտոտման աղբյուրների, քիմիական արտադրությունների վնասակար ազդեցությունների մասին:           

Երկրորդ կուրս
1. Բնապահպանություն առարկան և խնդիրները
2. Էկոլոգիական մտածելակերպի, աշխարհայացքի և գիտելիքների ձևավորում
3. Կենսաբազմազանության հիմնախնդիրը
4. Կենսական միջավայր - ջերմություն, լույս,  խոնավություն, օդ
5. Մթնոլորտի աղտոտում, ջերմոցային էֆեկտ, օզոնային շերտի քայքայում և կլիմայի փոփոխություն
6. Մարդու դերը կենսոլորտում
7. Բնական ռեսուրսներ.

 1. ջրային ռեսուրսներ
 2. հողային ռեսուրսներ
 3. օդային ռեսուրսներ
 4. անտառային ռեսուրսներ
 5. կենդանական ռեսուրսներ

8. Մարդու ապրելավայրն ու ապրելակերպը
9. Մեր շրջապատի (տան, դպրոցի, բակի) ներկա վիճակը
10. ՀՀ կարմիր գիրքը, հատուկ պահպանման գոտիներ
11.  ՀՀ բնության հուշարձանները: Հանգստի գոտիներ
12. Էներգախնայողություն
13. Էներգախնայողությունը և շրջակա միջավայրի պահպանությունը
14. Էներգիայի աղբյուրները
15. Էներգասպառման հետևանքները
16. Էներգետիկ ճգնաժամ
17. Էներգետիկ աղբյուրները
18. Էներգիայի սպառում և երկրորդային մշակում, թափոնների օգտագործումը
19. Արեգակը՝ որպես էներգիայի հիմնական աղբյուր

Դասի կազմակերպումը
Նախատեսվում է դասընթացը կազմակերպել ակտիվ ուսուցման մեթոդներով: Հիմնական նյութը ուսանողների կողմից յուրացվում է դասի ընթացքում:
Դասի կազմակերպման հիմնական ձևերը տեսական և գործնական պարապմունքներն են:
Ուսանողները որպես առաջադրանքներ կատարում են հետազոտական աշխատանքներ և ուսումնասիրություններ տարբեր թեմաններով:
Ուսուցման ձևերից են նաև արտադասարանական աշխատանքները, միջոցառումները, էքսկուրսիանները և արշավների կազմակերպումը դեպի բնություն, հիդրոէլեկտրոկայաններ, ջերմակայաններ,  տարբեր արտադրական ձեռնարկություններ:
Ցուցահանդեսների և ակցիաների մասնակցություն և կազմակերպում:

Գնահատման ձևերը
Հաշվի առնելով դասընթացի յուրահատկությունը՝ առաջարկվում է ոչ բալային գնահատում:
Դասընթացի վերջնական գնահատումը կատարվում է որևէ առաջադրանքի ներկայացմամբ և թեմայի պաշտպանությանբ:

Գրականություն

 1. Ս. Ներսիսյան «Աստղալից երկինք», 2000թ.
 2. Բ. Թումանյան «Հետաքրքրաշարժ հարցեր աստղագիտությունից»,
 3. Վ. Վասիլյան «Աստղային այբուբեն»,
 4. Բ. Լևին, Լ. Ռադլովա «Աստղագիտությունը նկարներում», 1983թ.
 5. Ք. Լլիվինքոք «Աստղագիտություն», 1998թ.
 6. Ս. Վան Ռոուզ»Երկիր», 1998
 7. Дж. Уокер "Физический фейерверк" 1989г,
 8. Ա. Գասպարյան «Բույսերի աշխարհագրություն», 1986թ.
 9. Մ. Մինարտ «Լույսը և գույնը բնության մեջ», 1961թ.
 10. Բ. Գրժիմեկ «Վայրի կենդանին և մարդը», 1985թ.
 11. Ֆ. Լևի «Ինչից է ամեն ինչը», 1988թ.
 12. Հ. Ալտով «Եվ այստեղ հայտնվեց գյուտարարը», 1990թ.
 13. Ա. Ոսկանյան «Պատմություններ ֆիզիկայի մասին», 2004թ.
 14. Сборник игр и занятий, 1875г.
 15. Г. Тисандъе "Научные развлеченыя", 1885г
 16. Ф. Рабиза "Опыты без приборов", 1988г
 17. Ф. Рабиза"Космос у тебя дома", 1984г
 18. И. Артамонов "Иллюзии зрения", 1969г
 19. О.Олгина "Чудеса на выбор", 1987г
 20. Л. Галъперштейн "Забавная физика", 1993г
 21. М. Гершензон "Головоломки профессора Головоломкина", 1985г
 22. Я. Перелъман "Занимателъная физика" том 1, 1976г
 23. Я. Перелъман "Занимателъная физика" том 2, 1972 г
 24. У. Нейл" География жизни" 1973г
 25. Опыты в домашней лаборатории  1981гM.Gardner "Amusing experiments 1979
 26. M.Gardner "Amusing experiments 1979 г
 27. Earthsearch - A kinds' geography museum in a book 1994
 28. Zap science 1997
 29. Wonderscience - Elementary science activities, 1997
 30. Մայիլյան Ռ.Ս., Եղիազարյան Ս.Ս., Դավթյան Ն. Հ. «Էկոլոգիա և բնապահպանության հիմունքներ»
 31. Հայրումյան Կ. Ա., Գաբրիելյան Է. Ց., Ղազարյան Վ. Օ. «Հայկական ՍՍՀ Կարմիր գիրքը»
 32. К. Вилли, В. Детье "Биология"
 33. Кудряшова, Ганджина "Пособие по биологии"
 34. "Энергосбережение" Пилотный проект учебного пособия для 7-ого класса средней школы, 2002г.
 35. Էներգախնայողություն, «Ազգային լրացում, Հայաստան»  ԷՌՕԴԾ, 2006թ
 36. Ո. Մարուխյան, Ա. Հովսեփյան «Անձի էկոլոգիական կուլտուրան», 2005թ.
 37. «Միտք սերմանելը նույնն է, թե ծառ տնկես «, բնապահպանական կրթության ձեռնարկ, 2007թ.
 38. Ո. Մարուխյան, Ա. Հովսեփյան «Էկոլոգիական դաստիարակություն», »Տարերային աղետներ», «Մարդկություն մոլորակը», «Հայաստանի էկոլոգիական իրավիճակը»,  «Մարդը և բնությունը»,»Էկոլոգիական էթիկա», «Տեխնապաշտության վնասները», «Հայոց բնապահպանական մշակույթի արմատները», «Էկոլոգիա և մշակույթ»
Հասմիկ Նալբանդյան

 

???????@Mail.ru © «ՄԽԻԹԱՐ ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ» ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ, 2007թ.