ՍԿԻԶԲ ԱՐԽԻՎ ԽՈՐԱԳԻՐ
 
ԴՊԻՐ 45
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

Ուսումնական բնագավառներ


Դիջիտեք-ը Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում

Նունե Մովսիսյան
Հայոց լեզվի, գրականության ուսուցման արդյունավետության գնահատում

Հասմիկ Ղազարյան
Մեդիալրագրություն

Հասմիկ Նալբանդյան
Էկոլոգիայի ուսուցում էկոլոգիական նախագծերի իրականացմամբ

Յուրա Գանջալյան
Ուսուցման առարկան` օտար լեզու և ոչ թե լեզվի մասին գիտելիք

Yura Ganjalyan
To teach the language and not some knowledge about the language

Մեթոդական մշակումներ

Карине Агамян
Пословицы и поговорки как средство обучения

Жанна Акопян
Качество обучения русскому языку и контроль учебных достижений учащихся


Մեդիաօլիմպիադա

Աշոտ Տիգրանյան
12-րդ դասարանում ուսուցման կազմակերպման կարգ


Մեդիակրթության առանցքային տեսությունները

Ուսումնական նյութեր


Խաչատուր Աբովյանը և մաթեմատիկան

Պաուլո Կոելիո
Լույսի զինվորի գիրքը

Ծիսական տոնացույց


Գյուտ խաչի տոնՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ

Շալվա Ամոնաշվիլի
Որտե՞ղ ես, ժպիտ իմ

ՏԱՐԲԵՐ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԸ


Հանրակրթական ԴիջիԹեք 2012

Հասմիկ Բարսեղյան, Մերի Խանջյան
Կարի և մոդելավորման, գործվածքի, գորգ-կարպետի արտադրությամբ ուսուցման արհեստանոց

Հերմինե Կոստանյան
Սովորողների մասնագիտական հմտությունների զարգացում ուսումնաարտադրական արհեստանոցում

ՓՈՔՐԵՐՆ ՈՒ ՄԵԾԵՐԸ (մանկավարժական ակումբ)

Կոնստանտին Շերեմետև
Թաքնված ինքնախղճահարություն

ԱՐՁԱԳԱՆՔ

Աննա Մանուկյան
Տետրից notebook

Սեդա Խաչատրյան
Մսուրի երեխաներից մինչև ուսուցիչները մասնակցում են

Նաիրա Ավագյան
Սովորության, անխուսափելի կարգի վերածված արարողություն

Տաթև Մելքոնյան
Սովորական օլիմպիադա չէ

Անահիտ Ավագյան
Մեծ դեր ունի մեդիագրադարանը

Աննա Էլնազարյան
Օտար լեզուների ուսումնական պլանը դառնում է ավելի ճկուն

Эста Симонян, Анна Мкртумян
Медиабиблиотека

Shahane Nikolayan
Teaching English by fitting lessons for mixed ability classes

Հայկազ Մարգարյան, Արսեն Գալստյան
Հոկտեմբերյան հավաքին ներկայացված մանկավարժական ծրագրերի փորձագիտական եզրակացություն

Լուսինե Բարսեղյան
Մեդիագրադրան

Աշխեն Գրիգորյան, Հասմիկ Ղազարյան, Հայարփի Տոնոյան, Արմինե Մնացականյան
Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք

Անահիտ Հարությունյան
«Նոթբուքն ինձ դասընկեր» ծրագիրն անհրաժեշտ է
Էկոլոգիայի ուսուցում էկոլոգիական նախագծերի իրականացմամբ

Էկոլոգիայի խնդիրներից է` դաստիարակել քաղաքացիական դիրքորոշում և պատասխանատվություն մարդկության և բնական միջավայրի նկատմամբ: 

 
Իրավիճակի նկարագրությունը

Աշխատանքային փորձը ցույց է տալիս, որ բնագիտական առարկաների դասավանդման ներկայիս վիճակը, հատկապես հումանիտար հոսքում, հեռու է բավարար լինելուց: Շաբաթական մեկական ժամ ֆիզիկա, քիմիա կամ կենսաբանություն` 10-րդ դասարանում,  2-ական ժամ թողնելով 11-րդ դասարանին, իսկ 12-րդում` 1 ժամ բնագիտական առարկաներից որևէ մեկը ` հնարավոր չէ ապահովել այն մինիմումը, որ պահանջվում է պետական չափորոշիչներով:

Վերջապես, ինչո՞ւ է այդպես կարևորվում և որպես ավարտական քննություններ սովորողները հանձնում են  ֆիզիկա, քիմիա,կենսաբանություն, իսկ էկոլոգիան, որը և' կրթություն է, և' մտածելակերպ, և' ապրելակերպ, և' աշխարհայացք` մնում է ուշադրությունից դուրս:
Էկոլոգիական  դաստիարակությունը, կրթությունը կբերի բնության նկատմամբ մարդու սպառողական, պահանջատիրական վերաբերմունքի փոփոխությանը:
Այս կրթությունը, որ մարդը ստանում է դպրոցից, էապես փոխում է նրա վերաբերմունքը  բնության նկատմամբ`մարդը սպառողից վեր է ածվում ստեղծողի:
Այս գաղափարով ապրելը և գործելը յուրաքանչյուրիս պարտքն է:
 
«Էկոլոգիա» դասընթացի կազմակերպումը ավագ դպրոցում

Էկոլոգիան որպես ուսումնական առարկա ընդգրկվել է կրթահամալիրի  ուսումնական պլանում դեռևս  2010-11 ուստարում  և տրամադրվել էր երեքական ժամ 10-11-րդ դասարաններում: Այս տարի երկուական ժամ տրամադրվել է 11-րդ դասարանում, մեկական ժամ` 12-րդում:
Ծրագիրը,  որը ներկայացվել է 2010-11ուստարում,  քննարկվել և հավանության է արժանացել կրթահամալիրի բնագիտական կենտրոնի մասնագետների կողմից:
Ծրագրի նպատակն է  տալ գիտելիքներ և զարգացնել հմտություններ բնագիտությունից, բնապահպանությունից` սովորողների մոտ զարգացնելով տրամաբանական մտածողությունը, դիտարկելու, հետազոտելու ունակությունը, եզրակացություն անելու կարողությունը:
Կարևոր է բնապահպանական գիտելիքներով, երկրի պահպանությամբ մտահոգված, նոր մտածելակերպով մարդու կայացման  խնդիրը: Երկիրը պահպանելու խնդիրը պետք է լինի ապրելակերպ, մտածելակերպ:
Անհրաժեշտություն է ծանոթանալ այլ երկրներում բնապահպանական և էկոլոգիական խնդիրների լուծման եղանակների հետ:
Ծրագիրը առաջարկում է էկոլոգիական կրթության հարցադրումների և խնդիրների լուծման, դաստիարակության, անձի զարգացման, անհատների, խմբերի և մասսայական աշխատանքների, անհատական և կոլեկտիվ ստեղծագործության, ուսուցչի և սովորողի համատեղ ստեղծագործական համակարգված մոտեցում:

Ծրագրի արդիականությունը կարելի է դիտարկել մի քանի նկատառումներով.

 • Ծրագիրն ուղղված է սովորողի բազմակողմանի զարգացմանը և դաստիարակությանը, նրա ինտելեկտի, դիտողականության և հետազոտական ունակությունների զարգացմանը, մտահորիզոնի ընդարձակմանը:
 • Էկոլոգիական կրթությունը և դեռահասների դաստիարակությունը էկոլոգիական մշակույթով հասարակության առջև կանգնած գլխավոր խնդիրներից մեկն է:
 • Էկոլոգիական սխալներ չանելու համար ժամանակակից մարդը պետք է զինված լինի տարրական էկոլոգիական գիտելիքներով և նոր էկոլոգիական մտածողությամբ:
 • Ծրագիրը նպաստում է  հասարակական կյանքում էկոլոգիական խնդրի և դրա հետևանքների կանխագուշակմանը: Պատասխանում է սովորողների ճանաչողական, ստեղծագործական, գործնական պահանջներին:
 • Էկոլոգիական  կրթության և դաստիարակության համակարգի կարևոր օղակը շրջապատող աշխարհի մասին պատկերացումներն են, որոնք ներառում են բնության մեջ գոյություն ունեցող փոխադարձ կապերը, աշխարհի ամբողջականությունը, սեփական անձը որպես բնության մի մասի ընկալումը:
 • Ծրագիրը նախատեսում է սովորողների գիտակցված մասնակցությունը բնապահպանական ակցիաներին:

Հիմնական գաղափարները, որոնց վրա հիմնվում է ծրագիրը

Գիտական - կենսաբանության, ֆիզիկայի, քիմիայի և էկոլոգիայի հիմնական օրենքները, դրանց միասնությունը, կենդանական աշխարհի կապի անխզելիությունը, կենդանի օրգանիզմի կախվածությունը շրջապատող բնությունից և նրա ազդեցությունը էկոհամակարգի վրա:
Մանկավարժական  - Այս տարիքում դեռահասների մոտ դեռևս բավարար չափով ձևավորված չեն ինքնուրույն գործողությունների հմտությունները:  Այդ պատճառով հանձնարարությունները պետք է այնպիսի բովանդակություն ունենան, որ սովորողներից պահանջվող խնդիրները կարողանան լուծել և որը կբարձրացնի նրանց ինքնագնահատումը:
Սոցիալական - Տեխնիկայի սրընթաց զարգացմանը զուգահեռ  շատ կենդանի օրգանիզմների գոյությունը  դրված է վտանգի տակ: Այդ պատճառով էկոլոգիական խնդիրները իրենցից մեծ վտանգ են ներկայացնում հասարակության, նրա ֆիզիկական և հոգեբանական առողջության համար:
 
Ծրագրի նպատակները և խնդիրները
Նպատակները.

 • նպաստել հասկանալու էկոլոգիայի գլոբալ խնդիրների էությունը
 • սովորողներին նախապատրաստել աշխարհայացքի   ինքնուրույն ընտրության
 • զարգացնել էկոլոգիական խնդիրները լուծելու ունակությունը
 • դաստիարակել քաղաքացիական դիրքորոշում և պատասխանատվություն մարդկության և բնական միջավայրի նկատմամբ

Խնդիրները.

 • կրթական
 • զարգացնող
 • դաստիարակչական

Ուսուցումն ըստ ծրագրի հիմնվում է հետևյալ սկզբունքների վրա.

 • ակնհայտության սկզբունք
 • հասանելիության սկզբունք
 • անընդհատության  և հաջորդականության սկզբունք
 • գիտակցության և ակտիվության սկզբունք
 • կայունության սկզբունք
 • հումանիզմի սկզբունք
 • անհատական-անձնային մոտեցման սկզբունք

 
Աշխատանքի կազմակերպումը

Դասընթացը կազմակերպվում է ակտիվ ուսուցման մեթոդներով:  Հիմնական նյութը սովորողների  կողմից յութացվում է դասի ընթացքում: Դասի կազմակերպման հիմնական ձևերը տեսական և գործնական պարապմունքներն են:
Սովորողները որպես առաջադրանքներ կատարում են հետազոտական աշխատանքներ և ուսումնասիրություններ տարբեր թեմաներով:
Տարբեր հոսքերում թեմաների ընտրությունը կարող է լինել էապես տարբեր: Այսպես, թարգմանական խորացված դասարաններում կկատարվեն թարգմանչական աշխատանքներ` օգտագործելով սովորողների  համապատասխան ունակությունները: Դա կնպաստի այն բանին, որ սովորողները ազատ կկարողանան ելույթներ ունենալ նաև ոչ հայախոս միջավայրում` տարբեր սեմինարների և հավաքների ժամանակ:
Ուսուցման ձևերից են միջոցառումները, արշավների կազմակերպումը բնության մեջ, ուսումնական ճամփորդությունները  հիդրոէլեկտրակայաններ, ջերմակայաններ, արտադրական ձեռնարկություններ, տնկարաններ, արգելավայրեր, արգելոցներ: Ցուցահանդեսների և ակցիաների մասնակցությունը և կազմակերպումը  նույնպես դասընթացի կարևոր մասն է:
2010-11թթ.ուստարվա աշխատանքը ցույց տվեց, որ 2011-12 ուստարում 11-դասարանի 2-ական էկոլոգիայի ժամերից մեկը կարելի է տրամադրել տեսական պարապմունքներին, իսկ մյուս ժամը և 12-րդ դասարանի մեկական  ժամերը տրամադրել տարբեր նախագծերի կատարմանը:
Նախագծային խմբերը կարող են կազմվել միևնույն թեմայի շուրջ` տարբեր դասարանների սովորողներից:
Նախագծային խմբերի հետ ուսուցիչը աշխատում է onlain- ռեժիմով կամ հանդիպում է դասերից հետո, կամ շաբաթ օրերին:
Խմբերը մասնակցում են 2012թվի ապրիլի 26-ին տեղի ունեցող «էկոտուրին»:
Ուսումնական ճամփորդությունները նախագծերի պարտադիր մասն են կազմում:


Գնահատումը

Նախագծային խմբերը յուրաքանչյուր կիսամյակ ներկայացնում են մեկական մեդիա -աշխատանք, որը գնահատում է էկոլոգիայի  ուսուցիչը:
Նախագծային խմբերը պարտադիր մասնակցում են էկոտուրին, որը գնահատում է անկախ հանձնաժողովը:
Սովորողները մասնակցում են օլիմպիադաներին:
Վերջնական տարեկան գնահատականը ձևավորվում է այս գնահատումների արդյունքում:
Գնահատման հիմքում դրվում են սովորողի  անհատական և խմբով կատարած աշխատանքների թղթապանակը (այդ թվում`  հետազոտական-ստեղծագործական աշխատանք, ուսումնական կայքի աշխատանք, ուսումնա-հասարակական նախագծեր, ուսումնական ճամփորդություններ, հայրենագիտական արշավներ, մասնակցություն ստեղծագործական ստուգատեսներին, հավաքներին, օլիմպիադաներին, այդ թվում` մեդիա, ցուցահանդեսներին, փառատոներին):

«էկոլոգիա» առարկան պետք է ներառվի 12-րդ դասարանում բնագիտական քննական առարկաներից շարքում: Սովորողը հանձնաժողովին կներկայացնի և կպաշտպանի առաջարված որևէ թեմայով հետազոտական աշխատանք:
 
Նախագծերի թեմաներ.

 • ծառատունկ,
 • թղթի թափոնների հավաքում,
 • ներթաղային ճանապարհների բարեկարգում,
 • հողի «ազատագրումը» ասֆալտից,
 • թափոններից աղբամաների պատրաստում և տեղադրում կրթահամալիրի տարածքում,
 • տարածքի կարգի բերում` «Շուրջդ նայիր»,
 • թփերով կրթահամալիրի լոգոյի ստեղծում`mskh.am
 • թափոնների երկրորդային օգտագործում
 • ծառերի խնամք`ըստ « յուրաքանչյուր սովորողին-մեկ ծառ» նախագծի
 • էկոտուրիզմ
 • ուսումնական նյութերի ստեղծում
 • ուսումնական ճամփորդություններ դեպի Կարինի տնկարան, արտադրամասեր, ՀԷԿ-եր,
 • էկոխնդիրները կրթահամալիրի դասասենյակներում, արհեստանոցներում, արվեստանոցներում
 • համակարգիչը, ճառագայթումը և ես
 • աղմուկը իմ շրջապատում
 • ինչ ջուր եմ խմում և ինչ օդ եմ շնչում

Սովորողը կարող է նաև էկոլոգիական իր թեման առաջարկել: 

Բացվել է 255 անգամ
???????@Mail.ru ՍԿԻԶԲ | ԱՐԽԻՎ | ԽՈՐԱԳԻՐ | ԿԱՊ

© 2007-2010 «ՄԽԻԹԱՐ ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ» ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ