ՍԿԻԶԲ ԱՐԽԻՎ ԽՈՐԱԳԻՐ
 
ԴՊԻՐ 50
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

Ուսումնական բնագավառներ

Մարինե Մկրտչյան, Սոֆյա Գրիգորյան
Երաժշտության ուսուցում. ուսումնական նյութերի, հոլովակների փաթեթ մեդիագրադարանին


Մեդիայի օրենքները

Արմինե Բաբայան
Նախագիծ «Իրավունք + անգլերեն»

Կոնստանտին Նալբանդյան
Էլեկտրոնիկա և ծրագրավորում դասավանդող ուսուցչի կայք

Անուշ Իսկանդարյան
Համացանցն ինձ գործընկեր

Անահիտ Ավագյան
Բնագիտական ուսումնական փաթեթ

Մարգարիտ Սարգսյան, Նվարդ Սարգսյան
«Լուսաստղ». պատանեկան նոր ամսագիր` նոր խնդիրներ, նոր նպատակներ

Մեթոդական մշակումներ

Գայանե Մխիթարյան, Անահիտ Մեժլումյան, Թամարա Սահակյան, Սուսան Սահակյան, Վեներա Խառատյան
Տեսողություն

Լուսինե Հայրապետյան
Մեդիալրագրություն. մի քանի դիտարկում

Անահիտ Աղասյան
Հայրենագիտական մեդիաուղեցույց

Լիլիթ Բաբայան
Հելոուինից ղափամա

Աշխեն Գրիգորյան
Ստացված նախագիծ

Լուսինե Բուշ
Սովորում ենք` երգելով կամ երգում ենք սովորելով

Սիլվա Հարությունյան
Ինչպես է իրականացվում անգլերենի հանրակրթական առարկայական ծրագիրը

Նունուֆար Սմբատյան
Մեր առածանին

Ելենա Սարգսյան
Ճամփորդությունը գիտելիքի ձեռքբերման ձև

Տաթև Մելքոնյան
Թվային գրքի ստեղծում 2-րդ դասարանում

Արմինե Գյոնջյան
Շարունակիր հեքիաթը

Նաիրա Ավագյան
Էլեկտրոնային այբբենարաններ

Յուրա Գանջալյան
Անգլերենի հաղորդակցական կարողությունները զարգացնելու երկու հնարք

Գոհար Բալջյան
Մեր [email protected] ուսումնական տարածքը

Жанна Акопян
Учебные материалы, созданные в программе Notebook

Արուսյակ Վարդանյան
Էլեկտրոնային ընթերցարաններ

Տիգրան Սարգսյան, ՀՈՒԽ նախագծի հեղինակ
Համակարգչային խաղերը ինտեգրացված ուսուցման գործընթացում. հիմնական դպրոց

Ուսումնական նյութեր

Մանուշակ Աբրահամյան
Մեր դասարանական աուդիոփաթեթները

Կարինե Բախշյան
Նապալեոն Բոնապարտի խնդիրներից

Նվարդ Սարգսյան
Ֆիլմերը որպես ուսուցման միջոց. ռեժիսուրա, կադր, դերասանական խաղ

Ծիսական տոնացույց

Նունե Մովսիսյան
Սուրբ Սարգիսի տոնը

Раиса Погосян
Соленый праздник Сурб Саркис, веселый Трндез, день св.Валентина…


Գյուտ նշխարաց

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ

Աշոտ Բլեյան
Եկել է ժամանակը

ՏԱՐԲԵՐ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԸ

Հայկազ Մարգարյան
Փորձարարական մանկավարժությունը հնում և այսօր

Վ. Մանտուլենկո
Մեդիակրթությունը ժամանակակից աշխարհում

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԸ

Քրիստինե Շահբազյան
Դպրոցի կայքը` ուսումնական տարածք

Մարի Գաբանյան
Մեդիագրադարանը կրթահամալիրում իրականցվող ծրագրերի հիմնական և բաղկացուցիչ մաս

Մերի Գիգորյան
mskh.am` ամենաիսկական իրականությունը

Նաիրա Դալուզյան
Որակյալ կրթությունը ներդրումներ է պահանջում

Նունե Մովսիսյան
Դիջիթեքյան պատմություն

ՓՈՔՐԵՐՆ ՈՒ ՄԵԾԵՐԸ (մանկավարժական ակումբ)

Հասմիկ Ղազարյան
Ազատ ժամանակ. պե՞տք է արդյոք

Լուսինե Ղարախանյան
Մանկավարժական կոնֆլիկտների լուծման ուղիներ

Կոնստանտին Շերեմետև
Սերտում

Մարկոս Էլիոս Ավրելիոս Վերոս
Ինքս ինձ հետ մենակ

ԱՐՁԱԳԱՆՔ

Թամար Ղահրամանյան
mskh.am-ը ուսումնական միջավայր

Սեդա Խաչատրյան
Մեդիա՝ կրթություն բոլորով

Элеонора Ергнян
Интерактивная доска в школе

Վեներա Խառատյան
Կյանքը հենց քիմիան է…
Учебные материалы, созданные в программе Notebook

Использование компьютерных технологий в учебном процессе- рациональный способ повышения эффективности и интенсификации обучения и самообучения. Учителя проводят уроки с использованием информационных технологий, как следствие этого, возникает необходимость в создании собственных электронных образовательных ресурсов . Интерактивная доска, наглядные учебные материалы,созданные в программе Notebook позволяют сконцентрировать внимание класса на конкретном вопросе, проблемной ситуации, вовлекать класс в дискуссию, мотивировать интерес к изучаемой теме, активировать деятельность на уроке, объяснять новый материал, проверять знания учащихся, повторять и закреплять пройденный материал. Учебный эффект всякого наблюдения зависит от того, насколько мы сумели внушить учащемуся, что и для чего он должен наблюдать, и насколько нам удалось привлечь и сохранить его внимание на протяжении всего процесса обучения.


Что же дает интерактивная доска в совокупности с персональным компьютером с данной точки зрения?

Это интерактив, мультимедиа, коммуникативность и новый уровень производительности.

Интерактивность заключается во взаимодействии учителя, ученика и используемого электронного образовательного ресурса. Каждое действие или реакция участников взаимодействия отражается на доске, доступно для рассмотрения, осознания и обсуждения всеми участниками урока.
Мультимедиа – это представление учебного материала не традиционным текстовым описанием, а с помощью фото, видео, графики, анимации, звука, т.е. в совокупности нескольких средств передачи информации ( multi – много, media – среда, способ, средство).

Коммуникативность проявляется в возможности непосредственного общения участников образовательного процесса, обеспечении такого диалога, контроля за состоянием процесса. Другая сторона коммуникативности – возможность оперативной передачи информации. Ученики могут экспериментировать с заданием, передвигать объекты, отменять свои действия и пробовать снова, исправлять тексты и так далее.

Интерактивная доска позволяет с легкостью создавать коллекцию образовательных материалов, которые можно постоянно обновлять и которые оживляют уроки, делая их интерактивными. На уроке можно работать с любыми электронными документами, картами, плакатами, портретами, рисунками, схемами, диаграммами, графиками, таблицами, аудио- и видеоматериалами, мультимедийными обучающими ресурсами.
Как показывает опыт , уроки запоминаются лучше благодаря вовлеченности учащихся в образовательный процесс. Опора на компьютерные технологии обеспечивает интерактивность, которая активизирует множество средств воздействия и восприятия и гарантирует хорошее запоминание подаваемого материала.

Представляю вашему вниманию уроки, разработанные в программе Notebook, “Ситуации и “Традиции”.

Эти два урока интересны уже тем, что отвечают главному принципу обучения иностранному языку- обеспечения коммуникативности.Весь урок полностью построен на диалоге между участниками урока. Ответы на вопросы, ситуации могут обыгрываться, меняться, могут принимать необычайный поворот, что делает урок живым,насыщенным и интересным. Согласно новым требованиям ученик должен обладать навыками использования информационных технологий для расширения языковых и лингвострановедческих знаний. И учитель должен уметь создавать подобные наглядные материалы, которые могут стать источником аутентичного лингвострановедческого материала. При этом обучение иноязычной культуре используется не только как средство межличностного общения, но и как средство обогащения духовного мира личности. Таким образом, можно решать целый ряд дидактических задач: 

  • отрабатывать произношение( если поместить аудиофайл и предложить прослушать речь носителя языка), 
  • формировать и развивать навыки чтения, 
  • пополнять словарный запас учащихся, 
  • отрабатывать грамматические навыки, 
  • анализировать страноведческую информацию, делать обобщения, выводы. 

Коллективная совместная деятельность превращает учеников в единомышлееенников, они сопоставляют различные точки зрения, отстаивают свое мнение, опираясь на свой и чужой опыт. Происходит взаимодействие друг с другом, появляется возможность проявить себя и заинтересовать даже тех, кто не проявлял ранее интереса к уроку. На уроках объяснения нового материала электронные образовательные ресурсы, созданные в программе Notebook помогают учителю наглядно и доходчиво изложить материал. С ними изменяется компонент обучения – получение информации. Одно дело – изучать текстовые описания объектов, процессов, явлений, совсем другое – увидеть их и исследовать в интерактивном режиме. Целью данного типа урока является овладение учащимися новым материалом. Кроме этого, на уроке, в ходе изучения нового материала, идет и работа по упорядочиванию и закреплению ранее усвоенного. Невозможно изучать новый материал, не вспоминая, не анализируя, не опираясь на уже пройденный материал, не применяя его при выводах каких-то новых положений.

Создание мультимедийных образовательных ресурсов –хорошее средство самообразования, повышения своего профессионального уровня и для учителей: накапливается опыт, т.е. учитель постепенно приобретает способность анализировать дидактический потенциал учебных программных средств, оценивать их эффективность, предвидеть результат их использования, вырабатывать методические рекомендации по их использованию.

Բացվել է 255 անգամ
???????@Mail.ru ՍԿԻԶԲ | ԱՐԽԻՎ | ԽՈՐԱԳԻՐ | ԿԱՊ

© 2007-2010 «ՄԽԻԹԱՐ ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ» ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ