«Դ Պ Ի Ր» ամսագիր "Mkhitar Sebastatsi" Educational Complex
«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր "D P I R" Magazine
 

ԴՊԻՐ 6

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

Ուսումնական բնագավառներ

Նիկիտա Պողոսյան «Հեռավորություն տարածության մեջ»
Աշոտ Տիգրանյան
«Հայոց պատմություն համաշխարհային պատմության համատեքստում»

Մեթոդական մշակումներ

Մարիամ Սիմոնյան
«Կարաոկեն ուսումնական գործունեություն»
Աշոտ Տիգրանյան
«Գնահատման գործակցային-չափանիշային համակարգ»

Ուսումնական նյութեր
Ռադյարդ Կիպլինգ
«Եթե»


ՏԱՐԲԵՐ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԸ

Սեմյոն Սոլովեյչիկ
«Սովորում եմ չեխական դպրոցում»
Ալեքսանդր Սավենկով
«Մանկական հետազոտությունները տնային ուսուցման պայմաններում
»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԸ
«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր
Սովորողների հունիսյան ուսումնահետազոտական ճամբար 2007թ.

«Նոր դպրոցի» ամառային ուսումնահետազոտական ճամբարի
գործունեության հաշվետվություն

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ

Ջոն Դյուի
«Դպրոցը և հասարակությունը» (հինգերորդ գլուխ)

ՓՈՔՐԵՐՆ ՈՒ ՄԵԾԵՐԸ (մանկավարժական ակումբ)

Դ. Լիխաչյով
«Նամակներ երիտասարդ ընթերցողներին»
Սեմյոն Սոլովեյչիկ
«Նվեր մտքեր»

ԱՐՁԱԳԱՆՔ
«Ա. Տիգրանյանի գնահատման գործակցային համակարգի մասին»


Նիկիտա Պողոսյան

ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

Բերենք տարածության մեջ հեռավորությունների հաշվման մի քանի մեթոդ: Դիտարկվող նյութը բաղկացած է 4 մասից: Առաջին մասում դիտարկվում են խնդիրներ, որոնք վերաբերում են երկու կետերի հեռավորության հաշվմանը: Երկրորդ բաժինը վերաբերում է կետի և ուղղի հեռավորությունը որոշելու խնդիրներին: Երրորդ բաժինը վերաբերում է կետի և հարթության հեռավորությունը որոշելու խնդիրներին: Չորրորդ բաժինը վերաբերում է խաչվող ուղիղների հեռավորությունը գտնելու խնդիրներին:

1. Երկու կետերի հեռավորությունը

Դիցուք պետք է գտնել տրված և կետերի հեռավորությունը: Կիրառելի եղանակներից մեկն այն է, որ հատվածն ընդգրկում ենք ինչ-որ եռանկյան մեջ և կատարում ենք անհրաժեշտ հաշվարկներ, որոնց բնույթը բնականաբար կախված է այն բանից, թե   հատվածը ինչ դեր է կատարում ընտրված եռանկյան մեջ: Ընդհանրապես, նշված եռանկյունը բազմաթիվ եղանակներով կարելի է ընտրել: Հարմար ընտրությունը բնականաբար կհեշտացնի հաշվարկները:
Խնդիր 1. MABCD բուրգի հիմքը ուղղանկյուն է, որի կողմերն են՝ AB=a, BC=2a: MB կողմնային կողը ուղղահայաց է հիմքի հարթությանը և հավասար է a-ի: Դիցուք P-ն AB-ի միջնակետն է, իսկ Q-ն MD կողի այն կետն է, որ
DQ : MD=3 : 4: Գտնենք PQ և CP հատվածների և միջնակետերի հեռավորությունը:

Լուծում: C կետը միացնենք P և Q կետերին և նկատենք, որհատվածը հանդիսանում է CPQ եռանկյան միջին գիծը:
BMC   ուղղանկյուն եռանկյան մեջ: Քանի որ և , հետևաբար -ին։ -ից և ։ Ըստ խնդրի պայմանի : MQC եռանկյունուց կոսինուսների թեորեմի համաձայն , հետևաբար՝ և, քանի որ,   :
Խնդրի առանձնահատկություններից ելնելով՝ երբեմն հարմար է տարածության մեջ ներմուծել ուղղանկյուն կոորդինատների համակարգ: Այնուհետև, այդ համակարգում գտնելով պահանջվող կետերի կոորդինատները` և և բանաձևի միջոցով հաշվել պահանջվող հեռավորությունը:

Խնդիր 2. , , կետերը կողմով խորանարդի համապատասխանաբար , և կողերի միջնակետերն են: հիմքի անկյունագծի վրա վերցված էկետը այնպես, որ :
Գտնենք հետևյալ կետերի հեռավորությունը. ա) և , բ) և , որտեղ հատվածի միջնակետն է, գ) և , որոնք համապատասխանաբար և հատվածների միջնակետերն են:

Լուծում:
Տարածության մեջ ներմուծենք կոորդինատների ուղղանկյուն համակարգ սկզբնակետով այնպես, որ , , կողերը գտնվեն համապատասխանաբար , , դրական կիսաառանցքների վրա: Խորանարդի գագաթների կոորդինատները կլինեն. , , , , , , և ։ Քանի որ կետը հատվածը բաժանում է 3:1 հարաբերությամբ, հաշված գագաթից, կունենանք : Օգտվելով հատվածի միջնակետի կոորդինատները հաշվելու բանաձևից՝ կգտնենք մյուս կետերի կոորդինատները՝ , , , , և :
Այժմ գտնենք պահանջվող հեռավորությունները:
, , ։


2.Կետի և ուղղի հեռավորությունը

W կետի և P ուղղի հեռավորությունը գտնելու համար երբեմն ուղղի վրա վերցնում ենք և կետեր և հաշվում ենք եռանկյան W գագաթից տարված WH բարձրության երկարությունը:
Եթե W կետով անցնում է P-ին զուգահեռ P' ուղիղ, ապա այդ հեռավորությունը գտնելու համար երբեմն հարմար է W կետը փոխարինել P' ուղղի որևէ կետով:
Հարկ է նշել` և կետերի ընտրելու բազմաթիվ հնարավորություններ կարող են լինել: Հարմար ընտրությունը կհեշտացնի հաշվարկների կատարումը:

Խնդիր 3. ուղղանկյուն զուգահեռանիստի կողի վրա վերցված է Q կետը այնպես, որ , իսկ կողի միջնակետն է: Գտնենք գագաթի հեռավորությունը ուղղից, եթե , :

Լուծում: կետը միացնենք ևկետերին և հաշվենք եռանկյան կողմերը:
ուղղանկյուն եռանկյունուց`

ուղղանկյուն եռանկյունուց`։

հարթության մեջ տանենք և P կետը միացնենք Q կետին:
APQ ուղղանկյուն եռանկյունուց`:

ուղղանկյուն եռանկյունուց` :

Հերոնի բանաձևով եռանկյան մակերեսի հաշվելը հեշտացնելու համար նախապես կատարենք հետևյալ ձևափոխությունը ( a, b, c-ն եռանկյան կողմերն են)`
:
Հետևաբար` , այսպիսով :

Խնդիր 4. MABCD բուրգի հիմքը ուղղանկյուն է, որի կողմերն են AB = a, BC = 2a: MB կողմնային կողն ուղղահայաց է հիմքի հարթությանը և հավասար է a-ի: Դիցուք P-ն AB-ի միջնակետն է, իսկ Q-ն MD կողի այն կետն է, որ DQ : MD = 3 : 4: Գտնենք C կետի հեռավորությունը PQ ուղղից:

Լուծում: C կետը միացնենք P և Q կետերի հետ և գտնենք CPQ եռանկյան կողմերը: Մեծածավալ և բարդ հաշվարկներից խուսափելու համար տարածության մեջ ներմուծենք կոորդինատների ուղղանկյուն համակարգ B սկզբնակետով, այնպես, որ BA, BC, BM փոխուղղահայաց կողերը լինեն համապատասխանաբար Bx, By, Bz դրական կիսաառանցքների վրա:
Բուրգի գագաթի կոորդինատները կլինեն` A(a;0;0), B(0;0;0), C(0;2a;0),D(a;2a;0), M(0;0;a):
Քանի որ P-ն AB հատվածի միջնակետն է`
Քանի որ Q կետը MD հատվածը բաժանում է 1:3 հարաբերությամբ, հաշված M գագաթից, հետևաբար` Գտնենք CP, CQ և PQ հատվածների երկարությունները. , , :


Տանենք CPQ եռանկյան CH բարձրությունը: Այդ դեպքում կունենանք` :
Քանի որ , հետևաբար : Այսինքն`H կետը գտնվում է PQ ճառագայթի վրա, հետևաբար`

Տեղադրելով հավասարության մեջ`, որտեղից :
Հետևաբար` :

3. Կետի և հարթության հեռավորությունը

հարթության մեջ չգտնվող W  կետի հեռավորությունը  հարթությունից գտնելու համար վարվեք հետևյալ կերպ։
1 հարթության մեջ գտնվող որևէ   ուղղի   W կետից տանենք WU ուղղահայացը:
2.    հարթության մեջ U  կետով տանենք  -ին ուղղահայաց   ուղիղը (W կետով և  ուղղով անցնող հարթությունը կլինի ուղղահայաց հարթությունը):
3.   ուղղի վրա վերցնենք որևէ   և   կետեր և հաշվենք   եռանկյան W գագաթից տարված WH բարձրության երկարությունը:
Նշենք, որ տարբեր խնդիրներում   ուղղի,   և   կետերի ընտրության մի քանի հնարավորություններ կլինեն: Այդ ուղղի և կետերի հարմար ընտրությունը կհեշտացնի հաշվարկների կատարումը: Եթե W  կետը գտնվում է  հարթությանը զուգահեռ ուղղի կամ զուգահեռ հարթության վրա, ապա երբեմն հարմար է W  կետը փոխարինել այդ ուղղի կամ հարթության որևէ կետով:
Խնդիր 5. P, Q, R կետերը a կողմով   խորանարդի համապատասխանաբար AB, AD և   կողերի միջնակետերն են: Գտնենք ա) ,  բ) և գ)կետերի հեռավորությունը PQR  հարթությունից:

Լուծում: 
ա) 1.  և   եռանկյունների հավասարությունից հետևում է, որ`, հետևաբար -ն , որտեղ K-ն PQ-ի և AC  անկյունագծի հատման կետն է, կհանդիսանակետից PQ ուղղին տարված ուղղահայացը:
2. PQR հարթության մեջ K կետով տանենք PQ-ին ուղղահայաց ուղիղ:PBR և QDR եռանկյունների հավասարությունից հետևում է, որ`RP = RQ: Հետևաբար, այդ ուղղահայացը կլինի RK ուղիղը:
3. RK ուղղի վրա վերցնենք R և K կետերը և եռանկյունուց գտնենք բարձրությունը: CRK ուղղանկյուն եռանկյունուց, որտեղ,  :
Հաշվենք` և :

բ)
1. կետից տանենք ուղղահայաց PQ  ուղղին: և եռանկյունների հավասարությունից հետևում է, որ`: Քանի որ K-ն PQ-ի միջնակետն է` հետևաբար-ին:
2. Ինչպես վերը ցույց տվեցինք, PK-ն PQR հարթության մեջ PQ-ին K կետում տարած ուղղահայաց ուղիղ է:
3. RK ուղղի վրա վերցնենք R և K կետերը և եռանկյան մեջ գտնենք բարձրությունը: Նկատենք, որ,   հետևաբար` :
գ) Նկատենք, որ-ին, իսկ -ին, հետևաբար զուգահեռ է PQR հարթությունը: Քանի որ ուղղի ցանկացած կետ PQR հարթությունից գտնվում է նույն հեռավորության վրա, ապա հարմար է գտնելևանկյունագծերի հատմանկետի հեռավորությունը PQR  հարթությունից:
1. կետից տանենք ուղղահայաց PQ ուղղին:   հավասարությունից հետևում է, որ այդ ուղիղը կլինի  -ն:
2.  -ին և գտնվում է PQR հարթության մեջ:
3. Հաշվենք եռանկյան բարձրությունը: Նախ նկատենք, որ, հետևաբար`:
  բարձրությունը կարելի էր հաշվել նաև` օգտվելով նախորդ դեպքերի արդյունքներից: Նկատենք, որ հանդիսանում էսեղանի միջին գիծը, հետևաբար`:
Խնդիր 6.  MABCD կանոնավոր քառանկյուն բուրգի հիմքի AB կողմը հավասար է a , իսկ կողմնային կողերը` : Դիցուք ,համապատասխանաբար MC, MB, AB կողերի միջնակետերն են: Գտնել` ա) M, բ) , գ) P կետերի հեռավորությունըհարթությունից:

Լուծում:
 Նկատենք, որ AMC և BMD եռանկյունները կողմով հավասարակողմ եռանկյուններ են: MAC եռանկյան մեջ հանդիսանում է միջին գիծ`:
Հաշվենք և MBD եռանկյունների մակերեսները: :
ա) M կետի հեռավորությունը  հարթությունից հավասար էբուրգի M  գագաթից տարված բարձրությանը:
Այդ բուրգի ծավալը հաշվենք երկու եղանակով:
Նախ` :
Մյուս կողմից, եթե այդ բուրգի հիմք վերցնենք MBD եռանկյունը, ապա նրա  բարձրությունը զուգահեռ կլինի CO-ին, հետևաբար կհանդիսանա MOC եռանկյան միջին գիծը`:
Հետևաբար`:
Այժմհավասարությունից կստանանք, որ:
բ) Դիցուք-ը կետից հարթությանը տարած ուղղահայացն է: Այդ դեպքում զուգահեռ է -ին, և հետևաբար -ը հանդիսանում է եռանկյան միջին գիծը:
գ)-ը  AMB եռանկյան միջին գիծն է, հետևաբար -ի, մյուս կողմից AMC եռանկյան միջին գիծը նույնպես զուգահեռ է AM-ին: Իսկ -ը զուգահեռ է -ից, հետևում է, որ այն  զուգահեռ է հարթությանը: Հետևաբար` P և  կետերը հարթությունից գտնվում են նույն հեռավորության վրա`:

4. Խաչվող ուղիղների հեռավորությունը

p և q խաչվող ուղիղների հեռավորությունը գտնելու համար վարվենք հետևյալ կերպ։
1. Տրված ուղիղներից մեկի վրա վերցնենք որևէ կետ: Դիցուք T կետը գտնվում է q ուղղի վրա: T կետով և p ուղղով որոշվում է մի  հարթություն:
2. T կետով  հարթության մեջ տանենք p-ին զուգահեռ ուղիղը:
3. P կետում հատվող q և  ուղիղներով որոշվում է մի  հարթություն: Քանի որ  հետևաբար , իսկ դա նշանակում է, որ p ուղղի բոլոր կետերը  հարթությունից գտնվում են նույն հեռավորության վրա:
4. p  ուղղի վրա վերցնենք մի որևէ W  կետ և գտնենք այդ կետի և  հարթության WH հեռավորությունը:
Առաջին կետում ուղղի և նրա վրա կետի, ինչպես նաև չորրորդ կետում մյուս ուղղի վրա կետի հարմար ընտրությունները կհեշտացնեն հաշվարկների կատարումը: 
Խնդիր 7. կանոնավոր եռանկյուն պրիզմայի հիմքի կողմը հավասար կողմնային կողին և հավասար է a-ի: Գտնել AC  և  ուղիղների հեռավորությունը, եթե  D-ն  AB-ի միջնակետն է:

Լուծում:
Լուծումը կատարենք վերը նշված կետերի համաձայն:
1.  ուղղի վրա վերցված  կետով և AC ուղղով որոշվող հարթությունը   հարթություն է:
2.  կետով հարթության մեջ  AC-ին տարված զուգահեռ ուղիղը -ն է:
3.   և   ուղիղներով որոշվող  հարթությունը զուգահեռ է AC ուղղին:
4. AC  ուղղի վրա վերցնենք AC հատվածի F միջնակետը և գտնենք F կետի հեռավորությունը  հարթությունից:
 F կետից հարթության մեջ գտնվող DN ուղղին տանենք FK ուղղահայացը: Քանի որ AC-ն զուգահեռ է հարթությանը, հետևաբարայսինքն՝ DN-ը ABC եռանկյան միջին գիծն է: K  կետը հանդիսանում է DN-ի միջնակետը:
  հարթության մեջ K կետով տանենքDN-ին ուղղահայաց ուղիղ: Այդ ուղղի և -ի հատման կետը նշանակենք:
Քանի որ և  , հետևաբար, և քանի որ  ,  ուրեմն -ը  -ի միջնակետն է:
Մնում է հաշվել եռանկյան FH բարձրությունը։ Ն ախ՝,  :
:
 
PH բարձրությունը գտնենք ուղղանկյուն եռանկյան մակերեսը երկու եղանակով հաշվելով.
 , :
Բերենք խաչվող ուղիղների հեռավորությունը հաշվելու ևս մի մեթոդ, որը հենվում է այն փաստի վրա, որ խաչվող ուղիղների հեռավորությունը հավասար է ուղիղներից մեկին ուղղահայաց հարթության վրա այդ ուղիղների պրոեկցիաների հեռավորությանը:
p և q խաչվող ուղիղների հեռավորությունը գտնելու համար վարվենք հետևյալ կերպ։
   1. Տրված ուղիղներից մեկի վրա վերցնենք որևէ կետ: Դիցուք T կետը գտնվում է q ուղղի վրա: T կետով տանենք q  ուղղին ուղղահայաց   հարթություն:
   2.  հարթության վրա գտնենեք p ուղղի պրոյեկցիան:
   3. Գտնենք T կետի և  ուղղի հեռավորությունը:
Ուղղի և այդ ուղղի վրա կետի հարմար ընտրությունները կհեշտացնեն հաշվարկների կատարումը:
Խնդիր 8. Գտնել a կողմով  խորանարդի նիստերի  և  անկյունագծերի հեռավորությունը:
Լուծում։ Լ ուծումը կատարենք համաձայն վերը նշվածի։
   1.  հատվածի T միջնակետով տանենք -ին ուղղահայաց հարթություն`:
   2. Տանենք-ին: -ի պրոեկցիան հարթության վրա կլինի -ն:
   3. Գտնենք T կետի հեռավորությունը  ուղղից:
Տանենք -ին:  : -ից`  :
Հետևաբար` :

???????@Mail.ru © «ՄԽԻԹԱՐ ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ» ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ, 2007թ.