«Դ Պ Ի Ր» ամսագիր "Mkhitar Sebastatsi" Educational Complex
«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր "D P I R" Magazine
 

ԴՊԻՐ 8

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

Ուսումնական բնագավառներ

Հասմիկ Նալբանդյան
«Բնագիտություն և բնապահպանություն»

Մեթոդական մշակումներ

Մարգարիտ Հարությունյան, Մարիամ Սիմոնյան
«Ակումբային գործունեությունը Բ-1-ի դպրոց-պարտեզում»
Աշոտ Տիգրանյան
«Գնահատման գործակցային-չափանիշային համակարգի կիրառման իմ տարբերակը»

Ուսումնական նյութեր

Խնդիրներ Գևորգ Հակոբյանից
«Գնդիկներ և տուփեր»

ՏԱՐԲԵՐ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԸ

Ստեղծագործական դիդակտիկայի այբուբեն
ցանկացած առարկայի, դասի և թեմայի համար


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԸ

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ

Ջոն Դյուի
«Դպրոցը և հասարակությունը» (յոթերորդ գլուխ)

ՓՈՔՐԵՐՆ ՈՒ ՄԵԾԵՐԸ (մանկավարժական ակումբ)

Դմիտրի Լիխաչյով
«Նամակներ երիտասարդ ընթերցողներին»

ԱՐՁԱԳԱՆՔ


Գնահատման գործակցային-չափանիշային
համակարգի կիրառման իմ տարբերակը

1.      Դասարան – 8
2.      Առարկան - Հասարակագիտություն
3.      Սովորողների ուսումնական գործունեության արդյունքների գնահատման միավորային համակարգ
ա) Նախաձեռնություն – 16 միավոր
բ) Ինքնատիպ պատասխան կամ հարց (գործունեություն) – 10 միավոր
գ) Նաև արտադասագրքային աղբյուրների օգնությամբ տրված պատասխան կամ հարց (գործունեություն նաև ինքնուրույն ձեռք բերված միջոցներով) – 8 միավոր
դ) Միայն դասագրքի տեղեկատվությամբ տրված պատասխան  կամ հարց (գործունեության մեխանիկական իրականացում) – 6 միավոր
ե) Նախաձեռնություն՝ մասնակի թերություններով – 5 միավոր
զ) Ինքնատիպ պատասխան կամ հարց՝ մասնակի թերություններով – 4 միավոր
է)  Միայն դասագրքի տեղեկատվությամբ տրված պատասխան  կամ հարց՝ մասնակի թերություններով – 3 միավոր
ը) Սխալ պատասխան կամ հարց  (անարդյունավետ գործունեություն) – 1 միավոր
թ) Պատասխանի (գործունեության) բացակայություն – 0 միավոր
4.      Սովորողների ուսումնական գործունեության գնահատման
գործակցային համակարգ                    
        ա) Տնային առաջադրանքների կատարում – 2 գործակից
        բ) Կարճ ժամանակ պահանջող գրավոր աշխատանք – 5 գործակից
        գ) Բանավոր պատասխան – 5 գործակից
        դ) Ծավալուն գրավոր աշխատանք – 4 գործակից
        ե) Ամփոփիչ թեստ – 8 գործակից
        զ) Հետազոտական աշխատանք – 15 գործակից
        է) Խմբային աշխատանք – 10 գործակից
        ը) Հանրօգուտ աշխատանք – 9 գործակից
        թ) Ուսումնական ճամփորդություն – 12 գործակից
        ժ) Հարցեր ուսուցչին – 6 գործակից
      5. Պարբերաբար հասարակագիտական ինքնակրթությամբ զբաղվող սովորողը, որը  արդյունքում ստեղծված նյութերը, վերլուծությունները և մեկնաբանությունները ներկայացնում է էլեկտրոնային  տարբերակով (մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 25-ը) ու 3 օրվա ընթացքում հրապարակային պաշտպանություն իրականացնում, ստանում է 100 միավոր:
     6. Սովորողների կիսամյակային գնահատականի դուրս բերման բանաձև.
(a . A + a . B + .... a . H + b . A + .... j . H) . 10
Փոքրատառերով նշված են գործակիցները, մեծատառերով` միավորները, իսկ 10-ը սովորողի՝ դասերին մասնակցության միավորն է 100% - անոց մասնակցության դեպքում, որը նվազում է համամասնական կարգով (0,1-ով հարգելի, 0,3-ով անհարգելի բացակայության դեպքում):

Ծանոթություն: Կիսամյակային ամփոփման ժամանակ հավաքած միավորների քանակը 10 բալանոց համակարգի է վերափոխվում հետևյալ համամասնությամբ.
13 000 միավոր և ավելի – 10 բալ
10 000 – 13 000 միավոր – 9 բալ
  8 000 -  10 000 միավոր  - 8 բալ
  7 000 -    8 000 միավոր -  7 բալ
  6 000 -    7 000 միավոր  - 6  բալ
  5 000 -    6 000 միավոր  - 5  բալ
  4 000 -    5 000 միավոր  - 4 բալ
  3 000 -    4 000 միավոր -  3 բալ
  2 000 -    3 000 միավոր -  2 բալ
  2 000 միավորից պակաս – 1 բալ

Ա. Տիգրանյան 

???????@Mail.ru © «ՄԽԻԹԱՐ ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ» ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ, 2007թ.